GNOSIS

@ygg2347gFriends 418

Timeline

หลักสูตร Restaurant 4.0 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญคุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด สอนเรื่อง การบริหารการเงินธุรกิจร้านอาหาร เข้าใจการจัดการต้นทุน บริหารสต็อก วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร้านอาหาร วันท ...See More
See More

Location

Address
55/2 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Business Information

Account Intro

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์
การเงินธุรกิจ
และแฟรนไชส์
Corporate Advisory Service and Trainings
Top