โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เป็นหน่วยงานในกำกับของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย ภายใต้ความดูแลของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพสัตว์ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 โดยมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคลินิกปฏิบัติและปฏิบัติภาคสนามแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ให้คำแนะนำและเป็นศุนย์ประสานระหว่างบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ในเขตภาคเหนือ ตลอดจนเป็นแหล่ง อ้างอิงสืบค้นข้อมูลด้านการจัดการสุขภาพสัตว์
สนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์
Vision : วิสัยทัศน์
ให้บริการรักษาสุขภาพสัตว์ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน
และงานวิจัยโดยวิธีการที่ทันสมัยและมีคุณภาพที่ดีที่สุด

พันธกิจ
ให้ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานบริการสุขภาพ
เป็นแหล่งอ้างอิง สืบค้นข้อมูล ให้คำแนะนำแก่สัตวแพทย์ของคลินิกรักษาสัตว์เอกชน และหน่วยงานบริการสุขภาพสัตว์ในภาคเหนือ
เป็นแหล่งสนับสนุนงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์