สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้น หรือฝากเงินในสหกรณ์ บริการให้เงินกู้แก่สมาชิก สำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์