• ทีมที่ปรึกษามีประสบการณ์ตรงในงาน HR และ Risk Management กับหน่วยงานรัฐและเอกชน มากกว่า 10 ปี พร้อมทำโครงการที่ปรึกษาซึ่งสามารถนำข้อเสนอแนะไปใช้งานได้จริง อันได้แก่ การวางแผนบริหารบุคคล วางแผนอัตรากำลัง ออกแบบโครงสร้างเงินเดือน KPI OKR และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับบริษัทมหาชนในการทำเอกสาร 56-1 และ One-report ตามมาตรฐานสากล

    ศูนย์วิจัยรัฐกิจ ได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง (Consultant Database Center) เลขที่ 6313