ประเมินพนักงาน 50-100 คน

ฟรี่! 1รายงาน,เซ็ตอัพ 1วัน

ประเมินพนักงาน 101-500 คน

ฟรี่! 3รายงาน,เซ็ตอัพ 1วัน

ประเมินพนักงาน 501-1,000 คน

ฟรี่! 5รายงาน,เซ็ตอัพ 5วัน

ประเมินพนักงาน 1,001-3,000 คน

ฟรี่! 5รายงาน,เซ็ตอัพ 10วัน

ประเมินพนักงาน 3,001-99,999 คน

ฟรี่! 10รายงาน,เซ็ตอัพ 20วัน