• ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่านระบบข้อมูลสมาชิกส่วนตัว

  • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สมาชิกสามัญสหกรณ์ พ.ศ.2566 https://www.cmphcoop.com/file/inform/leg_loan_2566.pdf

  • สหกรณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้