• บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด ("บริษัท")

  มีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัว เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาในการจัดเก็บรวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูล

  โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ https://www.tisco.co.th/th/privacy-notice.html
  และ/หรือช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนด

  ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทด้วย

  หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center
  โทร. 02-0806000 หรือ 02-6336000