งานเขียนบทความเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะงาน นักเขียนที่จะรับเขียนบทความต้องมีความรู้ในด้านนั้นๆจะทำให้งานเขียนบทความออกมาดี ผลงานเขียนโดดเด่น อ่านแล้วได้สาระความรู้ มีประโยชน์ต่อสังคม นักเขียนที่ทำงานในสายงานนี้ควรศึกษาหาความรู้ในหลายๆด้านในหลายสาขาวิชาจึงจะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถรับเขียนบทความได้ในหลากหลายสาขาวิชาไม่เขียนได้เฉพาะบางเรื่อง ดังนั้นผู้ที่จะรับเขียนบทความความอ่านให้มาก ไม่เกี่ยงว่าชอบอ่านเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงจะเป็นนักเขียนมืออาชีพ