On Grid System ☀️

ระบบโซลาร์ เซลล์ที่เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า เพื่อลดค่าไฟภายในครัวเรือน ☀️ การติดตั้งระบบ Solar Cell แบบ On Grid System 1️⃣ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าไฟฟ้าช่วงกลางวัน 2️⃣ ระบบฯสามารถผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อผสมไฟกับการไฟฟ้าโดยไม่กระทบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเดิม 3️⃣ สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกชนิด 4️⃣ กรณีผลิตไฟฟ้าได้เกินสามารถขายคืนให้การไฟฟ้าฯได้ด้วย สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทบ้านพักอาศัย ขั้นตอนการติดตั้ง 1. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ยึดจับแผง 2. ติดตั้งระบบป้องกัน Safety Box DC/AC 3. ติดตั้งอินเวอร์เตอร์และเชื่อมต่อไวไฟเพื่อดูข้อมูลการผลิตไฟฟ้า 4. ติดตั้งระบบป้องกันกราวด์ 5. ติดตั้งอุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯพร้อมเชื่อมต่อระบบฯให้สมบูรณ์

More from this accountSee all

Off Grid System ☀️

ระบบโซลาร์ เซลล์แบบอิสระจากสายส่ง ใช้สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า ​☀️ การติดตั้งระบบ Solar Cell แบบ Off grid ​1️⃣ สามารถช่วยได้ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าฯเข้าถึง ​2️⃣ ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการขอไฟจากการไฟฟ้าฯ ​3️⃣ สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าฯทุกชนิด ขั้นตอนการติดตั้ง 1. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ยึดจับแผง 2. ติดตั้งระบบป้องกัน Safety Box DC/AC 3. ติดตั้งอินเวอร์เตอร์และเชื่อมต่อแบตเตอรี่ 4. ติดตั้งระบบป้องกันกราวด์ 5. ติดตั้งอุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯพร้อมเชื่อมต่อระบบฯให้สมบูรณ์

Hybrid System ☀️

ระบบโซลาร์ เซลล์ที่ช่วยคุณลดการใช้ไฟฟ้าและสำรองไฟไว้ใช้ในช่วงกลางคืน ​☀️ การติดตั้งระบบ Solar Cell แบบ hybrid ​1️⃣ เหมาะกับพื้นที่ที่ไฟฟ้าดับบ่อยๆ ระบบฯจะช่วยโดยการดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สำรองไว้ ​2️⃣ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไฟตกบ่อยๆ ปลายสายส่ง ระบบฯจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาช่วยทันที ​3️⃣ สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องปั่นไฟได้ด้วย ขั้นตอนการติดตั้ง 1. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ยึดจับแผง 2. ติดตั้งระบบป้องกัน Safety Box DC/AC 3. ติดตั้งอินเวอร์เตอร์และเชื่อมต่อกับระบบฯไฟบ้านฯ 4. ติดตั้งระบบป้องกันกราวด์ 5. ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ และเชื่อมต่อระบบฯให้สมบูรณ์