วิเคราะห์สถิติและสอนการใช้งานโปรแกรม
สถิติขั้นพื้นฐาน สถิติขั้นสูง SPSS Amos Lisrel Mplus PROcessMacro

t-test ANOVA Correlation Chisquare
EFA , CFA , Path , SEM, Mediator-Moderator

tel. 0865555949
email: contact@smartresearchthai.com
line id: @smartresearchthai
FB: smartresearchthai
Nott SmartResearchThai