Logistic (Q)

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ของกรมการขนส่งทางบก มั่นใจได้ว่าการขนส่งของเราทุกเที่ยวจะมีความปลอดภัยทั้งจากยานพาหนะที่มีการดูแลบำรุงรักษาและพนักงานที่มีความพร้อม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

More from this accountSee all

LTMA

มาตรฐานการใช้โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดงาน (Logistics and Transport Management Application) ช่วยให้เราพัฒนาบริการของเราได้อย่างเต็มที่

ISO 9001:2015

มาตรฐานที่ระบุข้อกําหนดสําหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ทําให้มั่นใจได้ในบริการและการจัดการของเราว่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล