ห้องพักรายวันเตียงเดี่ยว

ห้องพักเตียงเดี่ยว / Double Bedded Room ราคา 749-799 บาท

ห้องพักรายวันเตียงคู่

ห้องพักเตียงคู่ / Twin Bedded Room ราคา 749-799 บาท

ห้องพักรายวัน 3 ท่าน

ห้องพักรายวัน 3 ท่าน / Triple Bedded Room ราคา 1,099 บาท 3.5 ฟุต 3 เตียง

ห้องพักรายวัน 4 ท่าน

ราคา 1,299 บาท / Family Room ห้องพักรายวัน 4 ท่าน 2 เตียงใหญ่