• Aไม่มีจำนวนขั้นต่ำ, 1 ชิ้นทางเราก็รับผลิต

 • Aราคางานพิมพ์จะแยกออกตามเทคโนโลยีการผลิตดังนี้
  FDM เริ่มต้นที่ 100 บาท/order
  SLA/DLP เริ่มต้นที่ 500 บาท/order
  MJF คำนวนตามจำนวนชิ้นงาน

 • Aงาน CNC มีขั้นต่ำการสั่งชิ้นงานอยู่ที่ 2,500 บาท/order

 • Aทางบริษัทไม่มีใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงานทำอาวุธ, ประกอบอาวุธ, ซ่อมแซมอาวุธ, เปลี่ยนลักษณะอาวุธ จึงไม่สามารถรับงานเนื่องด้วยข้อกฏหมายโรงงานผลิตอาวุธเอกชนได้
  เพิ่มเติม: https://bit.ly/MALIEV-NO-WEAPONS

Direct chat

If your question isn't answered here, please contact us directly.