2551

Thai Ninja มุ่งมั่นพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้าน สู่สินค้าคุณภาพมาตรฐาน ที่ลูกค้าพึงพอใจ

2552-2559

**ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และได้รับคัดสรรค์สุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP **ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสินค้า Ratchaburi Premium_RB0556028

2557

**ได้รับรองจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 965605 ทะเบียนเลขที่ 171108389

2559

**ได้รับรองจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 160116729 ทะเบียนเลขที่ 181113072 **ได้รับรองเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP Premium แข่งขันสู่สากล **จดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่สิทธิบัตร 47764

2561

**ได้รับรองจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 180113380 ทะเบียนเลขที่ 191121978 **ได้รับรางวัล IP CHAMPION ประจำปี 2561 ด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ **ได้รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2018 ด้านธุรกิจสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม **ได้รับรางวัล The Best Practice (ระดับดี) นักธุรกิจต้นแบบ (ระดับดี) ปี 2561 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2565

**กำหนดนโยบายบริษัทฯ "องค์กรแห่งความสุข" ส่งเสริมความสุขภายในองค์กร Happy Workplace