e-Office

ระบบบริหารจัดการสำนักงานอัตโนนัติ

Q-DOC

ระบบจัดเก็บเอกสารและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

AI-OCR

ระบบสแกนและแปลงไฟล์เอกสารด้วยเทคโนโลยี AI

AI-FaceSSO

ระบบสแกนใบหน้าเพื่อการเข้าสู่ระบบด้วยเทคโนโลยี AI

AI-FaceTime Attendance

ระบบสแกนใบหน้าบันทึกเวลางานด้วยเทคโนโลยี AI

e-Learning Platform

การเรียนรู้ออนไลน์

AI-uForm

ระบบสร้างแบบฟอร์มด้วยเทคโนโลยี AI

uAPI

ตัวกลางเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบต่าง ๆ

Q-Doc Capture Station

ระบบสแกนเอกสารและจับภาพอัตโนมัติ

ProTec PDPA

ระบบช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

AI-ThaiGPT

แชทบอทด้วยปัญญาประดิษฐ์

บริการรับสแกนเอกสาร

บริการรับสแกนเอกสารทุกประเภท