Intensive course

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาแบบเร่งรัด เรียนภาษาระยะสั้น สำหรับผู้ที่ต้องใช้ภาษาสำหรับงานเฉพาะ เร่งด่วน

More from this accountSee all

General course

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาระดับทั่วไป ใช้ในชีวิตประจำวัน และอื่น ๆ

Business courses

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาระดับการทำงาน ธุรกิจ สายอาชีพ สัมภาษณ์งาน หรือเจาะลึกเฉพาะด้าน

Academic course

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาสำหรับสอบวัดระดับ เรียนต่อ หรืออื่น ๆ