NBL Royal Jelly Soft VEGE เลือกสิ่งที่เป็นธรรมชาติ🍃เพื่อสุขภาพ
เลือกทั้งที เลือกซอฟเจลจากพืช สูตรที่ใช้ซอฟเจลจากพืชที่ได้รับ อย. ไทย และทะเบียนออสเตรเลีย ได้รับเลขส่งออกจากองค์การอนามัยโลก

NBL ROYAL JELLY SOFT VEGE♥
นมผึ้งซอฟวีจี เม็ดนุ่มนิ่มทานง่าย ซอฟเจลดีต่อสุขภาพ ระบบย่อยอาหาร

รอยัลเจลลี่มาตรฐาน GMP TGA จากประเทศออสเตรเลีย
ได้รับจดทะเบียนจาก 3 หน่วยงาน
องค์การอนามัยโลก 21/0688
รัฐบาลออสเตรเลีย 356925
เลข อย. 10-3-36959-5-0086