09/10/2535

ผ่านการ ประเมินเป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ - ลูก แห่งแรกในประเทศไทย

More from this accountSee all

11/07/2537

เป็นโรงพยาบาล ชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยที่นำเทคนิคการผ่าตัดนิ่วในถุงนํ้าดีด้วยกล้องวิดีทัศน์มาใช้เป็นการผ่าตัดมาตรฐาน

23/11/2542

ผ่านการรับรอง ISO 9002 โดยบริษัท BVQI

15/11/2549

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดภูมิทัศน์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจากมูลนิธิ รพร.

28/09/2549

ศูนย์แพทย์แผน ไทย ได้รับตราสัญลักษณ์ Nongkhai Best ประเภทการท่องเที่ยวและบริการจากจังหวัดหนองคาย

12/12/2520

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2520 และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2522

08/03/2549

ได้รับกิตติกรรมประกาศ จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA

09/06/2543

ผ่านการ ประเมินโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

31/01/2538

ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดหนองคาย ให้จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาท่าบ่อ เลขที่ทะเบียน ลำดับที่ นค 12

12/09/2545

ผ่านการ ประเมินรับรองมาตรฐานด้านการจัดการ และสัมฤทธิ์ผลของภาครัฐ PSO 1101 , 1107 จากสถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย