มูลนิธิเด็กก่อตั้งขึ้น พ.ศ. ๒๕๒๒
เพื่อสนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติ

43 ปีของการทำงาน เริ่มที่ บ้านทานตะวัน สถานสงเคราะห์เด็ก เพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำซึ่งทำให้มีเด็กยากจนขาดสารอาหารกว่าครึ่งประเทศพร้อมๆ กับสร้าง โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เป็น "โรงเรียนทางเลือก" ที่เน้นความสุขและเสรีภาพในการเรียนรู้ของเด็กในระบบ "การศึกษาทางเลือก" เมื่อพบว่ามีการละเมิดสิทธิเด็กมากขึ้น จึงสร้าง ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ตามด้วยโครงการเพื่อเด็กและครอบครัวอีกมากมาย ทั้งหมดกลายเป็นสื่อรณรงค์ปัญหาเด็กในสังคมทุกด้าน ซึ่งนำไปสู่นโยบายทางสังคมและสาธารณะ จนไปปรากฎในรัฐธรรมนูญ 2540 2550 และ 2560

วิถีมูลนิธิเด็ก
“ชุมชนการศึกษาทางเลือกเพื่อการปฏิรูปการศึกษา “ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบพูด”

คือเส้นทางเดิน ที่มูลนิธิเด็กเลือกสร้างให้กับเด็กๆ เพื่อนำไปสุ่คุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านขบวนการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความรักอย่างสนุกและมีความสุข ผ่านนิทานจินตนาการ ผ่านอาหารคุณภาพ ผ่านงานศิลปะ
ผ่านความรู้ในการพัฒนาเด็กด้านต่างๆ
มูลนิธิเด็กได้สร้างโรงเรียนทางเลือก ห้องเรียนทางเลือก ห้องสมุดทางเลือก หนังสือทางเลือก เพื่อให้เด็กได้เลือก
การพัฒนาตนเองตามวิถีที่ดีที่สุด เราไม่ได้ทำเฉพาะเด็ก ๒๕๐ คน ในหมู่บ้านเด็ก ในอนุบาลหมู่บ้านเด็กฯ และห้องเรียน
บ้านทานตะวันเท่านั้น แต่ทำกับเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กของชุมชนและเด็กชนชั้นกลางใน Home School ด้วย
เราจัดให้มี “ตู้หนังสือในบ้านเด็กยากจน” ในชนบทได้ถึง ๙๔๙ ครอบครัว โดยกระจายไปยังเด็ก ๙๔๙ คน ๒๐๑
โรงเรียน ๑๒๖ ตำบล ๖๖ อำเภอ ๒๗ จังหวัด จากจำนวนหนังสือ ๗๐,๙๐๘ เล่ม “ตู้หนังสือในบ้านเด็ก” จะกลายเป็น
"ห้องสมุดหมู่บ้าน” จากการรวมกลุ่มของเด็ก ๑๐ ครอบครัว ที่จะแลกเปลี่ยนหนังสืออ่านกันในหมู่บ้าน และในโรงเรียน
ส่วนเด็กป่วยในโรงพยาบาลได้หนังสืออ่าน ผ่าน “รถเข็นนิทานในหอผู้ป่วยเด็ก" ซึ่งวันนี้ส่งไปแล้ว ๑,๓๔๔ คัน
หนังสือ ๑๕๔,๙๘๑ เล่ม ในโรงพยาบาล ๑,๑๗๓ แห่ง โดยมีเด็กใช้บริการถึง ๑๗๕,๙๕๐ คน ตลอดระยะเวลา ๗ ปี

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ทำให้เกิดแรงบันดาลใจกับนักคิดทางการศึกษา สร้างโรงเรียนทางเลือกใหม่ ๆ โดยนำปรัชญาการศึกษาต่างๆ มาพัฒนาเด็กในระบบโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นแนวมอนเตสซอรี วอลดอร์ฟ นีโอฮิวแมนนิส พุทธศาสนา ซัมเมอร์ฮิล