Ultherapy

Ultherapy ยกหน้าตึง ดึงผิวกระชับ ผลลัพธ์นาน 1 ปี

Oligio

เก็บเหนียง เก็บแก้ม ผิวกระชับ ด้วย Monopolar Rf Technology

Botox

USA , Korea

Filler

Juvederm, Restylane, Belotoro

ร้อยไหม

ร้อยไหมอิตาลี Definisse เจ็บน้อย ผลลัพธ์อยู่นาน กว่า 2 ปี