• CMSK ศูนย์กลางทักษะและความรู้ด้านการเงินครบวงจร
  มุ่งที่จะเป็นศูนย์กลางความรู้ เป็นกลางในการให้ข้อมูลและความรู้ทางการเงิน
  ให้ลูกค้ามีอิสระในการเรียนรู้อย่างไร้จำกัด มอบทักษะเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง
  มีบุคลากรคุณภาพ และวิทยากรทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินอย่างแท้จริง
  เพื่อส่งมอบองค์ความรู้ที่ครอบคลุมและครบวงจรในด้านการเงิน
  ✔️สอบใบอนุญาตผ่านในระยะเวลาที่ต้องการ
  ✔️ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ
  ✔️นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง