Conversation Ladder Program

This course is suitable for children, whose age range are from 1 to 6 years old and are in primary school wishing to develop four English skills with qualified foreign teachers who are native speakers. This long-term course is designed to help students to be familiar with English in general and in conversation naturally. Students will also learn varieties of vocabulary and, at the meantime, have fun with activities.

คอร์สเรียนสนทนาอังกฤษสำหรับเด็ก+กิจกรรม
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ประสงค์พัฒนาทักษะทั้งสี่ด้าน ของภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ สร้างความคุ้นเคยและสามารถเข้าใจคำถามการโต้ตอบสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติอีกทั้งได้เรียนรู้คำศัพท์ที่หลากหลายสนุกสนานกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียน ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนแบบต่อเนื่องระยะยาว

More from this accountSee all

หลักสูตรภาษาจีน (ผู้ใหญ่)

เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในการเรียนภาษาจีน เนื่องจากปัจจุบันภาษาจีนมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำ อีกทั้งเป็นภาษาที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ สำหรับนักศึกษา คนทำงาน และบุคคลทั่วไป การเรียนครอบคลุมทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เสริมด้วยหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ และประโยคสนทนา ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน มุ่งไปสู่การสอบ HSK เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ต่อยอดในการสมัครงาน และด้วยเทคนิคการสอนของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำให้บรรยากาศภายในห้องเรียนมีความผ่อนคลาย สนุกสนาน เอื้อต่อการเรียนรู้ ทำให้สามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างเต็มที่

เตรียมสอบ TOEFL

TOEFL คืออะไร ? TOEFL ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Languageเป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนนโทเฟลจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี TOEFL อยู่ภายใต้การควบคุมรับผิดชอบการทดสอบขององค์กร ETS หรือ Educational Testing Service ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี2507 ซึ่งการสอบถูกปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมคือ CBT (Computer Based Test) และ PBT (Paper Based Test) มาเป็นแบบ iBT (Internet Based Test) และหากเกิดเหตุสุดวิสัยระบบ iBTไม่สามารถใช้ได้ก็จะใช้ระบบ PBT มาทำการทดสอบแทน TOEFL จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ในครั้งจะต้องผสมผสานทักษะต่างๆเข้า ด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ What is TOEFL ? TOEFL stands for the Test of English as Foreign Language.The test is developed by the Educational Testing Services (ETC)and is currently used by over 6,000 academic institutions in more than 110 countries. TOEFL is an English proficiency test. In this test, you must read, listen, speak and write inEnglish What is TOEFL used for? Universities use it as proof of a student's English proficiency – it helps determines how well you will be able to understand and learn with instruction in the English language.TOEFL is an important part of your application process if you want to study abroad. Testing and Scoring You can take the test as aPaper-based test (PBT) or as anInternet-based test (iBT). An TOEFLiBT is the most common method used.Paper is only used if the other option is not available. What does the TOEFL iBT Test include? • Read, listen, and then speak in response to a question • Listen and then speak in response to a question • Read, listen, and then write in response to a question

หลักสูตรภาษาสเปน

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาสเปน เริ่มต้นจากการ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เนื่องจากปัจจุบันนี้การเรียนภาษาสเปน ได้กระจายแพร่หลายกันเป็นอย่างมากเรียนภาษาสเปนเพื่อที่จะนำมาต่อยอดและพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ดีขึ้น หรือการสนทนาในชีวิตประจำวันนอกจากการเรียนภาษาอังกฤษแล้วภาษาสเปนยังเป็นอีกภาษาจะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆของเราให้เปลี่ยนแปลงและดีขึ้นไปอย่างรวดเร็วแล้วยังรวมถึงได้รับการยอมรับจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาสเปนอีกด้วยซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนมีทั้งการฝึกเขียนการพูดการอ่านประกอบกับบทสนทนาจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอีกด้วย

ภาษาอังกฤษระดับประถม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ประสงค์พัฒนาทักษะทั้งสี่ด้านของภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติผู้เป็นเจ้าของภาษา สร้างความคุ้นเคยและสามารถเข้าใจคำถามโต้ตอบสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งเรียนรู้คำศัพท์ที่หลากหลาย สนุกสนานกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนแบบต่อเนื่องระยะยาว

หลักสูตรทำอาหารสำหรับเด็ก

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสอนเด็ก ๆ ในเรื่องการของการทำอาหารและเทคนิคในครัวขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้พ่อครัว แม่ครัวตัวน้อยได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์กับสูตรทำอาหารที่เรียบง่าย นอกจากนี้ยังมีเพลง เกมส์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเตรียมอาหารและเพลิดเพลินไปกับอาหาร This curriculum is designed to teach children basic cooking skills, encouraging them to develop creativity with easy recipes. Moreover, there are fun games and activities that are related to food preparation which children can enjoy along with foods.

เตรียมสอบ TU-GET

TU-GET คืออะไร? ข้อสอบ TU-GET คือข้อสอบภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไว้สอบ เพื่อเข้าเรียนในภาคปริญญาตรีหรือปริญญาโทภาคอินเตอร์โดยเกณฑ์คือต้องได้ 500 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเก็บได้ 2 ปี) มีข้อสอบรวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง ลักษณะข้อสอบ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ - ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ (Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน 1. Sentence Completion การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 2. Error Identification การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฎทางไวยากรณ์ - ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ (Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน 1. ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้ 2. ข้อสอบที่มีการขีดเส้นใต้คำในประโยค และให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้ - ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) 25 ข้อ 250 คะแนน เป็นการวัดทักษะการอ่าน หลาย ๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

Foreign Languages Course

Explore our diverse range of Foreign Language Courses, designed for all ages and proficiency levels – from children to adults. Benefit from personalized one-on-one sessions with native speakers of various languages including Korean, Spanish, Japanese, French, German, Italian, Russian, and more. With a flexible schedule and a customizable study plan, you have the freedom to tailor course content according to your language objectives. Join us to transform your language learning journey into a rewarding experience. คอร์สเรียนภาษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาต่างชาติสำหรับทุกวัย ทุกระดับชั้น (เด็ก/วัยรุ่น/ผู้ใหญ่) เป็นคอร์สเรียนแบบตัวต่อต่อเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา เช่น เกาหลี สเปน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี รัสเซีย ฯลฯ ผู้เรียนสามารถจัดการตารางเรียน และกำหนดหัวข้อการเรียน รวมถึงการปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตรตามระดับภาษาและพัฒนาการของผู้เรียนจนไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

หลักสูตรปรับฐานไวยากรณ์

เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ ม.1-ม.6 หรือ ปวช. ปวส. ที่ต้องการปูพื้นฐานไวยากรณ์อังกฤษ เป็นหลักสูตรสุดยอดที่ได้รับความนิยมสมัครเรียนสูงสุด เรียนเพื่อปรับจุดอ่อนเสริมจุดแข็งให้แน่น เพื่อมาประยุกต์ทำข้อสอบเพิ่ม GPA หรือเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในระบบใหม่ หลักสูตรประกอบด้วย - Professor Grammar ปรับพื้นฐานไวยากรณ์ สอนเทคนิคที่ต้องรู้ในการสอบ - Grammar Plus เน้นไวยากรณ์มาประยุกต์ตีโจทย์ที่มีความซับซ้อนทุกรูปแบบ เทคนิคการจำศัพท์ เข้าใจศัพท์และใช้งานได้จริง เพื่อสอบให้ได้คะแนน Top ten

พูดจาภาษาอังกฤษ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมการพูดการฟังภาษาอังกฤษกับฝรั่งก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน รวมถึงผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ การเรียนใช้อาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษามุ่งเน้นพัฒนาเฉพาะทักษะการพูด การฟัง[โต้ตอบ] เป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเรียนภาคปฏิบัติไม่เน้นการอ่านหรือการเขียนเลย เป้าหมายเพื่อให้สามารถเข้าสังคมกับบุคคลหรือร่วมกลุ่มสนทนาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้ This course is suitable for students who want to prepare for entering the world of professionals or continue further education abroad. The course is carried out by a native speaking instructor with an aim to particularly improve the speaking skill (response). The class will emphasis on practical dialogues without concentration on reading or writing as to enable students to thrive in the English communication world and to participate in group discussions for various situation.

ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์-พยาบาล

เหมาะสำหรับผู้ต้องการอธิบายให้ข้อมูลทางการแพทย์และศัพท์เฉพาะทางที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเฉพาะทางในการแพทย์ เภสัชเท่านั้น เช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนักเรียนแพทย์นักเรียนพยาบาลหรือผู้ที่จำเป็นต้องอธิบายการตรวจวินิจฉัยโดยสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทำเอกสารทางการแพทย์และยาที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศในศาสตร์ทางการแพทย์และยาเป็นต้น This course is suitable for people who want to work in medical and technical terms only. Student or working people who want to improve English for medical in pharmacy work such as hospital staffs, medical stuident, nursing student, or people who need to explain or to do an examine report in English. We also prepare preparation for medical student who are going to stdy abroad.

หลักสูตรภาษาเกาหลี

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาเกาหลีที่ต้องการเรียนและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเกาหลีทั้งการ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ส่วนในด้านการเรียนการสอนจะมีกิจกรรมแบบฝึกหัด และการจำลองสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในบทเรียนมากยิ่งขึ้นและยังสามารถฝึกในเรื่องของการฟัง-การพูดไปพร้อมๆ กัน ส่วนเนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วย - พยัญชนะ สระ ตัวสะกด เรียนรู้การเขียนอักษรเกาหลีเบื้องต้น - การอ่านออกเสียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกเสียงภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง - การพูด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสพูดคุยกันเองในสถานการณ์ที่จำลองขึ้นเพื่อพัฒนาความกล้าและฝึกการพูด-การฟังภาษาเกาหลีใต้ - ไวยกรณ์/คำศัพท์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถจดจำคำศัพท์และไวยกรณ์ที่เรียนนั้นนำมาประยุกต์ ใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ

English Club

English club offers many fun-learning ways for students to help further immersing themselves in English learning Environment. For instance, students can participate in group activities, running by different native English instructors, allowing them to practice their listening and speaking skills in different native pronunciations. Furthermore, the one-day one-topic lesson encourages the students to open up their creativity, assists them gaining their confidence as well as improves their interactive communication. Therefore, it is possible to learn a language as well as enjoy oneself at the same time. To elaborate, listening and speaking activities through games, music, interactive role plays like ordering food in a restaurant, being interviewed for a job and debating on a variety of topics are some of the best ways to strengthen not only students’ language skills but also lift up their creativity, confidence and interactive communication capabilities.

หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส

เหมาะสำหรับบุคคลที่สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสจากเจ้าของภาษาโดยตรง เริ่มต้นการเรียนจากการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เบื้องต้น ภาษาฝรั่งเศสถือว่าเป็นภาษาที่โรแมนติกที่สุดในโลกเเละยังเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่แพ้ภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปน ในการเรียนภาษาฝรั่งเศสนั้นจะสอดแทรกเนื้อหารวมถึงการจำลองสถานการณ์ในห้องเรียนให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนและไม่น่าเบื่อรวมถึงให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วย ในห้องเรียนจะเน้นการเรียนการสอนที่มีตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงฝึกเน้นการพูดอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ การฟังเพลง บทสนทนา ทุกอย่างจะช่วยจุดประกายให้คุณอยากที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสแน่นอน

Homework Help

Our program offers an English-based curriculum, ideal for young learners from kindergarten to secondary school. Courses include Literature, Math, Science, and Social Studies, all taught by native English speakers in personalized one-on-one sessions. Whether you’re enrolled in the standardized Thai-education system, bilingual programs, English Program (EP), international schools, or homeschooling, students will benefit by enhancing English proficiency and improving classroom performance. The curriculum also serves as the intensive and robust preparation for students who are planning for the transition to international schools or those preparing for international standardized exams such as GED and IGCSE. คอร์สเรียนติวการบ้าน หลักสูตรภาษาอังกฤษรายวิชาต่างๆ เหมาะกับเด็กวัยเรียน (อนุบาล/ประถม/มัธยม) เช่น Literature, Maths, Science, Social Stuides ฯลฯ เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาแบบตัวต่อตัว เหมาะทั้งสำหรับผู้เรียนในระบบโรงเรียนไทย แต่ต้องการได้ภาษาอังกฤษเพิ่ม หรือผู้ที่เรียนอยู่ในระบบ Billingual/ EP/ Inter/ Homeschool รวมไปถึงผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มคะแนนในชั้นเรียน เตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ หรือผู้ที่ต้องการสอบเทียบระดับชั้นในระบบอินเตอร์ เช่นการเตรียมสอบ GED/ IGCSE etc.

เตรียมสอบ IGCSE

IGCSE คืออะไร? IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) คือ การสอบเทียบวุฒิมัธยมปลาย (ม.6) ระบบอังกฤษ นักเรียนไทย สามารถนำผลสอบ IGCSE รวม 5 วิชา คะแนนต้องไม่ต่ำกว่าในทุกวิชาจึงนำไปเทียบวุฒิจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ • นักเรียนสามารถเลือกสอบได้เป็นรายวิชา แล้วแต่ความต้องการ • แบ่งออกเป็น 2 ระดับ การเรียนการสอบได้แก่ 1. O Level เทียบได้กับระดับมัธยมศึกษาของไทย 2. A Level เทียบอยู่ในระดับกึ่งกลางระหว่างมัธยมปลายและมหาลัยปีที่ 1 ของไทย What is IGCSE? IGCSE is an international qualification for school students. The IGCSE is typically taken by 14 to 16 years old to prepare students for further academic work, including progression to A level, AS Level Study and the IB Diploma program. Thai student can use the IGCSE score to equate with a high school certificate of Thai’s Educational Ministry. The student can choose the subject which he/she wants to take. There are 2 levels of learning. 1. O Level compares to Thai high school 2. A Level compares to Thai high school and the first year of Thai university