อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็น ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ที่ผ่านการรองรับโดย
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
Consultant Database Center
ประเภทที่ปรึกษา ที่ปรึกษาอิสระ
เลขทะเบียนที่ปรึกษา 5815

ความจําเป็นในการว่า จ้าง ที่ปรึกษา
1) บริษัท/องค์กร ไม่มี พนักงาน ที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพที่ต้องการเพียงพอ หรือจําเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความรู้หลายด้าน หรือเจ้าหน้าที่มีจํานวนไม่เพียงพอที่จะดําเนินงานได้เอง

2) บริษัท/องค์กร ต้องการข้อคิดเห็นจาก ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Second Opinion) ซึ่งเสนอความเห็นได้อย่างอิสระและปราศจากอคติ เพื่อพิจารณาประกอบกับข้อคิดเห็นของบุคคลภายใน สําหรับเรื่องที่มีความสําคัญในระดับสูงหรือเพื่อให้การวิเคราะห์ปัญหามีแนวคิดที่ต่างจากแนวคิดในกรอบเดิม

3) หน่วยงานไม่ต้องการเพิ่มกําลังคน ทั้งนี้เนื่องจากงานนั้นมีเป็นครั้งคราว หรือหน่วยงานไม่สามารถเพิ่มกําลังคนได้เนื่องจากข้อจํากัดในด้านอัตรากําลัง

อย่างไรก็ตาม การว่า จ้าง ที่ปรึกษา จะต้องคํานึงถึงการใช้ บุคลากรภายในบริษัท ในหน่วยงาน ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ และ จะต้องคํานึงถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในหน่วยงานด้วย

ทางหนึ่งที่อาจทําได้ คือ การว่า จ้าง ที่ปรึกษา ให้ทํางานร่วมกับบุคลากรของบริษัท ในกรณีนี้ บริษัทอาจจะมีบุคลากรพร้อมในหลายด้าน แต่อาจขาดผู้ที่มีประสบการณ์มากพอที่จะเป็นหัวหน้าคณะทํางาน หรือ ขาดผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

การเลือก จ้างที่ปรึกษาอิสระ
การว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระ มีข้อดีตรงที่ การว่าจ้าง ทําได้เร็วกว่าการว่าจ้างที่ปรึกษานิติบุคคล และ อัตราค่าตอบแทนต่ำกว่า โดยทั่วไป สําหรับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถระดับเดียวกัน อัตราค่าตอบแทน (Remuneration) ของที่ปรึกษาอิสระที่ไม่สังกัดองค์กรใดจะต่ำกว่าอัตราค่าตอบแทนของที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคลมาก (อัตราค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน บวกค่าใช้จ่ายหรือค่าโสหุ้ย และกําไร) ทั้งนี้เพราะที่ปรึกษาอิสระมีค่าโสหุ้ย (Overhead Costs) ต่ำกว่าที่ปรึกษานิติบุคคลมาก เมื่อเทียบกับที่ปรึกษานิติบุคคล