แพศรีชงโค S

2 ท่าน ห้องพัดลม

แพศรีชงโค L

4 ท่าน ห้องพัดลม

แพตันหยง

16 ท่านห้องพัดลม

แพลัดดาวัลย์

26 ท่าน ห้องพัดลม