-

สถาบันวิทยาการจัดการ TRIS Academy of Management หน่วยธุรกิจของบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการด้านวิชาการในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมสัมมนาในองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร