1. คุณภาพอากาศ Air Quality

แสดงค่าฝุ่น PM2.5 ตามตำแหน่ง รายชั่วโมง/รายวัน App &Website
:: 5 Function ::
-เลือกตำแหน่ง | เลือกตำแหน่งที่ต้องการทราบค่าฝุ่น PM2.5 ตามตำแหน่ง รายชั่วโมง
-ค่าฝุ่นรายชั่วโมง/รายวัน | แสดงค่าฝุ่น PM2.5 ภาพรวมทั้งประเทศในรูปแบบแผนที่
-PM2.5 และ AQI | ความแตกต่างระหว่างค่าฝุ่น PM2.5 และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ AQI
-Application แนะนำ | รวบรวม Application
เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ
-เว็บไซต์คุณภาพอากาศ | รวบรวมเว็บไซต์
เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ

More from this accountSee all

6 features

1. คุณภาพอากาศ Air Quality 2.พื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone 3.พยากรณ์ Forecast 4.จุดความร้อน Hotspot 5. ข้อมูล/ข่าวสาร Information /News 6. เกี่ยวกับเรา About Us

3.พยากรณ์ Forecast

แสดงผลการพยากรณ์ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)ตามตำแหน่ง ล่วงหน้า 3 วัน App &Website :: 2 Function :: - เลือกตำแหน่ง | เลือกตำแหน่งที่ต้องการทราบผลการพยากรณ์ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)ตามตำแหน่ง ล่วงหน้า 3 วัน - Applications แนะนำ | รวบรวม Application เกี่ยวกับการพยากรณ์คุณภาพอากาศ

2. พื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone

แสดงพื้นที่ “ห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ”โดยกรมอนามัยตามตำแหน่งที่อยู่ใกล้ และองค์ความรู้ห้องปลอดฝุ่น :: 3 Function :: - เลือกตำแหน่ง | เลือกตำแหน่งที่ต้องการทราบค่าฝุ่น PM2.5 ตามตำแหน่ง รายชั่วโมง - แผนที่ห้องปลอดฝุ่นอุ่นใจ | แสดงห้องปลอดฝุ่นโครงการปลอดฝุ่นอุ่นใจโดยกรมอนามัย รูปแบบแผนที่ - ห้องปลอดฝุ่น คือ?

เกี่ยวกับเรา About Us

ข้อมูลผู้จัดทำและผู้สนับสนุนข้อมูล

5.ข้อมูล/ข่าวสาร Information

ข้อมูล ข่าวสารองค์ความรู้ โครงการ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

4. จุดความร้อน Hotspot

แสดงข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากข้อมูลดาวเทียม MODIS และ VIIRS จาก FIRMS (Fire Information for Resouce Management System) NASA