• เรื่องแจ้งสำคัญ เนื่องจาก line แสดงผล บริการต่างๆได้ไม่สมบูรณ์ หากท่านเปิดใช้ Line บน IPAD และ Window PC ดั้งนั้น ท่านควรเปิดใช้ Line บน โทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบ IOS หรือ Android เพื่อให้สามารถใช้ เมนูช่องทางบริการต่างๆของสถาบันฯได้ครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว

  กรณีไม่พบเมนูบริการให้พิมพ์เพื่อเข้าสู่บริการ ดังนี้
  1. บริการทางการแพทย์ พิมพ์ "คลินิก"
  2. บริการคลินิกพิเศษ พิมพ์ "นอกเวลา"
  3. บริการรับยาไปรษณีย์ พิมพ์ "ปณ."
  4. บริการยาทางด่วน พิมพ์ "ยาทางด่วน"
  5. บริการโทรเวช พิมพ์ "โทรเวช"