• Aเป็นระบบทะเบียนกลางสำหรับลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม เปรียบเสมือนโปรไฟล์ของผู้ประกอบการที่ต้องลงทะเบียนสำหรับใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม

  • Aบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย (เลขบัตรประจำตัวประชาชน)

  • Aนิติบุคคลไม่สามารถลงทะเบียนโดยตรงได้ ต้องลงทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาก่อน โดยจะมีขั้นตอนการเพิ่มกิจการ (บริษัท) เข้าไปในโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน

  • Aการลงทะเบียนระบบ i-Industry ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมโรงงานที่ปรากฏในระบบที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องชำระตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

  • Aระบบไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละบริษัท ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ทำการลงทะเบียนด้วยตนเอง ไม่ควรใช้ Username เดียวกัน เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้น

  • Aหากผู้ใช้งาน (พนักงาน) ลาออกจากบริษัทแล้ว สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ
    1. ลบกิจการออกจากโปรไฟล์ โดยจะปิดการใช้งานบัญชีหรือไม่ก็ได้
    2. ปิดการใช้งานบัญชี

Direct chat

If your question isn't answered here, please contact us directly.