Landy Estate

Friends 160

นักพัฒนาอสังหาฯ

Landy Estate

บริการรับทำ Feasibility Study ศึกษาความเป็นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์ศักยภาพของที่ดิน สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร คอนโด อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า โรงแรม รีสอร์ท แบ่งที่ดิน จัดล็อคที่ดิน วางผังโครงการจัดสรร คำนวณผลตอบแทนการลงทุนโครงการอสังหาฯ

ทำ Feasibility StudySee more

สำรวจด้านกายภาพ

โดยศึกษาลักษณะที่ดิน ฉโนดที่ดิน รูปร่าง หน้ากว้าง และความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาโครงการ เช่น ศึกษาการเข้า-ออกสู่ที่ดิน การเดินทาง ว่าสามารถเข้าถึงได้สะดวกหรือไม่ ดูสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคเช่น แหล่งงานและแหล่งชุมชนอยู่ใกลมากน้อยเพียงใด เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาหรือไม่ ฯลฯ เป็นต้น

ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาความเป็นไปได้ด้านกฎหมาย (Legal Feasibility Study) โดยจะศึกษาข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเช่นกฎหมายผังเมืองเพื่อดูว่าโครงการที่เราจะสร้างนั้นสามารถพัฒนาได้หรือไม่และสามารถสร้างได้มากน้อยเพียงใด ตรวจสอบข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดบริเวณห้ามสร้างต่างๆ ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดินกับทางราชการ ศึกษากฎหมายการพัฒนาโครงการเฉพาะทางเช่น กฏหมายจัดสรร กฎหมายอาคารชุดเป็นต้น

สำรวจวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯ

ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด (Marketing Research) โดยจะวิเคราะห์ตลาดโดยรอบ , วิเคราะห์ภาพรวมตลาดเกี่ยว กับ Demand-Supply , วิเคราะห์โครงการคู่แข่ง , กำหนดกลุ่มเป้าหมาย , วิเคราะห์กำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมาย, นำข้อมูลที่ได้มากำหนดรูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด

วิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ

วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินของโครงการเบื่องต้น (Finance Feasibility Study) จากสมมติฐานที่ได้เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนทั้งในด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ผลกำไรที่ได้รับ โดยในที่นี้ทางเราจะทำการออกแบบ วางผังโครงการเพื่อเป็นแบบจำลองสำหรับคำนวณผลตอบแทนเบื้องต้น

แบ่งแปลงที่ดินSee more

รับวางผังโครงการบ้าน

บริการรับจัดวางผังที่ดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามข้อมูลการตลาด และกฎหมายที่สามารถทำได้

รับแบ่งแปลงที่ดินเพื่อขาย

แบ่งแปลงที่ดินตามที่ต้องการ หน้ากว้าง ยาว ตามกำหนด จัดผังที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Social media

Follow us on social media

Country or region: Thailand