สำรวจด้านกายภาพ

โดยศึกษาลักษณะที่ดิน ฉโนดที่ดิน รูปร่าง หน้ากว้าง
และความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาโครงการ เช่น ศึกษาการเข้า-ออกสู่ที่ดิน การเดินทาง ว่าสามารถเข้าถึงได้สะดวกหรือไม่ ดูสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคเช่น แหล่งงานและแหล่งชุมชนอยู่ใกลมากน้อยเพียงใด เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาหรือไม่ ฯลฯ เป็นต้น

More from this accountSee all

สำรวจวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯ

ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด (Marketing Research) โดยจะวิเคราะห์ตลาดโดยรอบ , วิเคราะห์ภาพรวมตลาดเกี่ยว กับ Demand-Supply , วิเคราะห์โครงการคู่แข่ง , กำหนดกลุ่มเป้าหมาย , วิเคราะห์กำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมาย, นำข้อมูลที่ได้มากำหนดรูปแบบในการพัฒนาที่เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด

ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาความเป็นไปได้ด้านกฎหมาย (Legal Feasibility Study) โดยจะศึกษาข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเช่นกฎหมายผังเมืองเพื่อดูว่าโครงการที่เราจะสร้างนั้นสามารถพัฒนาได้หรือไม่และสามารถสร้างได้มากน้อยเพียงใด ตรวจสอบข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดบริเวณห้ามสร้างต่างๆ ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดินกับทางราชการ ศึกษากฎหมายการพัฒนาโครงการเฉพาะทางเช่น กฏหมายจัดสรร กฎหมายอาคารชุดเป็นต้น

วิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ

วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินของโครงการเบื่องต้น (Finance Feasibility Study) จากสมมติฐานที่ได้เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนทั้งในด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ผลกำไรที่ได้รับ โดยในที่นี้ทางเราจะทำการออกแบบ วางผังโครงการเพื่อเป็นแบบจำลองสำหรับคำนวณผลตอบแทนเบื้องต้น