• รับตรงไม่ต้องสอบ
    -คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (แผนการเรียน 4 ปี และเทียบโอนวันธรรมดา 2-2.5 ปี เทียบโอน วันเสาร์อาทิตย์ 2-3 ปี
    -คณะบริหารธุรกิจ (แผนการเรียน 4ปี และเทียบโอน 2ปี)
    -สาขาการพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (แผนการเรียน 4ปี)