BcWarehouse

okgasp!รูปแบบทำเลที่ตั้งของธุรกิจขนาดย่อม please!รูปแบบของทำเลที่ตั้งของธุรกิจขนาดย่อม (Location Types) มีดังนี้ 1) ศูนย์กลางธุรกิจ 2) ศูนย์การค้า 3) ธุรกิจตั้งขึ้นมาเองโดยลำพัง 4) ธุรกิจบริการ

0 likes0 commentsLINE VOOM