คศ.2010-NA

ขยายตลอดไปยังสหราชอาณาจักร จึงได้ทำการขอรับรองมาตรฐาน Soil Association

More from this accountSee all

คศ.1993

จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อผลิตน้ำมะพร้าวและกะทิเพื่อส่งออก

คศ. 2000

ปรับปรุงสวนให้เข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยนซึ่งต้องใช้เวลา 3 ปี (สำหรับไม้ยืนต้น) เพื่อขอรับรองมาตรฐานแรก คือ EU standard

คศ.2013-NA

ได้รับการมาตรฐาน Organico de Brazil จาก IBD ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดที่เราได้รับการรับรองในขณะนี้

คศ.1997-99

ดำเนินรอยตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่า ปิดสวนกว่า 2200 ไร่ เพื่อให้ผืนดินปรับสภาพเองตามธรรมชาติ เริ่มศึกษาข้อมูลการทำไร่ออร์แกนิคหรือเกษตรอินทรีย์

คศ.2013-NA

ส่งออกกระทิออร์แกนิก ภายใต้แบรนด์ต่างชาติเกือบทั่วโลก และเปิดตัว “เมอริโต้”(MeritO)ในประเทศไทย

คศ.1975-92

ทำงานอยู่ในแวดวงธุรกิจในวงการมะพร้าวของประเทศไทย

คศ. 1997

เศรษฐกิจตกต่ำในประเทศไทย ทำให้ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนในการนำไปซื้อปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเพื่อบำรุงสวนมะพร้าว

คศ.2003-04

ได้ใบรับรองมาตรฐานแหล่งเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลจาก Bio Agri cert เป็นใบรับรองยืนยันว่า ได้รับมาตฐาน (EEC) N 2092/91

คศ.2005-NA

ได้รับมาตรฐาน Australian, USDA NOP, IFOAM และ JAS จากหน่วยงานที่ให้การรับรองจาก Australia – Australian Certified Organic (ACO)