p-pac

@zrz5102uFriends 93

Location

Address
127 อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 4 สาทรซอย 5 ถนนสาทรใต้ แ… See More
Location
BTS ศาลาแดง
BTS ช่องนนทรี

Business Information

Hours 09.00
Closed on 17.00 น.
Phone 02-648-2999

ความเป็นมาของศูนย์ฯ

เป็นหน่วยงานภายใต้ บริษัท ปัญญธารา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นประมาณปลายปี 2550 โดยวิสัยทัศน์และแนวความคิดของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

Account Intro

ศูนย์ฯ มีหน้าที่หลักคือ การวิเคราะห์ศักยภาพบุคคล โดยใช้ศาสตร์ด้านลายผิววิทยา (Dermatoglyphics) ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่
แต่มีศักยภาพในการช่วยให้เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้ดี ไม่ว่าจะเป็นในด้านบุคลิกภาพ วิธีการสื่อสาร วิธีและรูปแบบการเรียน…
See More
Top