AimvelEx

Friends 0

Official

  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

บริษัท เอมเวลเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศทุกรูปแบบ ประกอบกิจการผลิต นำเข้า และส่งออกสินค้า รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้า ทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือวัตถุดิบต่างๆ ที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภคเป็นหลัก จากแหล่งกำเนิดทั่วโลก โดยมีเกณฑ์ในการคัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบ หลักๆ คือ ต้องมีที่มาจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบต้องได้มาตราฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ

Recent media

ผู้นำด้านการค้าระหว่างประเทศ

29/03/2559

บจก.เอมเวลเล็กซ์ (ประเทศไทย) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ประกอบธุรกิจให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้า หรือวัตถุดิบ รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งใน และนอกประเทศ

Coupon

Reward card