ข้อมูลบัญชี

สถาบันรหัสสากล เป็นนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System และเลขรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (EPC : Electronic Product Code) ที่ใช้กับเทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID) รวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่ควบคุมดูแลการใช้งาน ส่งเสริมการนำบาร์โค้ดมาตรฐานสากลระบบ GS1 และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนสมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ระบบ GDSN ทั้งในส่วนมาตรฐาน, ข้อมูลเชิงเทคนิค ตลอดจนการนำไปใช้งานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ ส่งเสริมการใช้ระบบ GS1 eCom เพื่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ GS1 XML, GS1 EANCOM และ EDI ระหว่างคู่ค้าทั่วโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชนในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของไทย เป็นที่ปรึกษาในการนำเทคโนโลยีมาตรฐาน GS1 System ไปประยุกต์ใช้งานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในวงกว้าง