GS1 Thailand

Friends 0

สถาบันรหัสสากล

  • 8.00 - 17.00 น.
  • 023451212
  • http://www. gs1thailand.org/
  • สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110
  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

สถาบันรหัสสากล เป็นนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System และเลขรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (EPC : Electronic Product Code) ที่ใช้กับเทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID) รวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่ควบคุมดูแลการใช้งาน ส่งเสริมการนำบาร์โค้ดมาตรฐานสากลระบบ GS1 และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนสมัยใหม่ ส่งเสริมการใช้ระบบ GDSN ทั้งในส่วนมาตรฐาน, ข้อมูลเชิงเทคนิค ตลอดจนการนำไปใช้งานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ ส่งเสริมการใช้ระบบ GS1 eCom เพื่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ GS1 XML, GS1 EANCOM และ EDI ระหว่างคู่ค้าทั่วโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชนในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของไทย เป็นที่ปรึกษาในการนำเทคโนโลยีมาตรฐาน GS1 System ไปประยุกต์ใช้งานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในวงกว้าง

Recent media

Coupon

Reward card