Techsourcegroups

DWYER-2000-60PA Range 0-60PA. Magnehelic® Diff. Pressure Gauge (เพรสเชอร์เกจ วัดแรงดัน ความเที่ยงตรงสูง Accuracy within 1% ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง ย่านการวัด 0 ~ 60PA, MADE IN USA) เพรสเชอร์เกจ วัดแรงดัน...

2 likes0 commentsLINE VOOM