โยธาไทย

แนวทางการดำเนินการตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง​ โดยกรมที่ดิน https://www.yotathai.com/yotanews/dredging-watercourse2 <คลิก ~~~~~~~ สมัค...

4 likes0 commentsLINE VOOM