โยธาไทย

ที่ กค (กวจ) 0405.2/15588 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ข้อหารือการพิจารณาคุณสมบัติและการรับโอนผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอ ​ผลงานก่อสร้างโอนให้กันไม่ได้ ผู้เสนอราคาจะอ้างว่ารับโอนผลงานของคนอื่น จะอ้างเป็นผลงาน...

0 likes0 commentsLINE VOOM