WIS MARKETING GROUP

อยากอยู่รอดและมียอดขายปังในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจแบบนี้ ต้องทำ Digital Marketing เท่านั้น 🌐✨ . จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ผู้คนไม่ออกมาใช้เงินจับจ่ายใช้สอยนอกบ้าน ทำให้เศรษ...

0 likes0 commentsLINE VOOM