TKK CORPORATION

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัทจึงมีมาตรการให้พนักงาน Work From Home ตั้งแต่วันนี้ ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้ท่านยังสามารถติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ได้ตามปกติ ทาง Hotlin...

0 likes0 commentsLINE VOOM