GNOSIS

กลยุทธ์แฟรนไชส์ช่วยให้ธุรกิจขยายสาขาได้เร็ว แต่หากขาดระบบมาตรฐานบริหารงานแฟรนไชส์ อาจเกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านธุรกิจ และความเสี่ยงด้านการเงิน . ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้ประกอบการแฟรน...

1 like0 commentsLINE VOOM