@wachirawit-school

Friends 2,884
  • วชิรวิทย์เชียงใหม่
  • 8:00-17:00 (weekend)
  • 053851412
  • http://www.wachirawit.ac.th/
  • 93/111 หมู่ 5 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ข้อมูลบัญชีmore

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานและภาษาต่างประเทศ

Mixed media feedmore

Country or region: Thailand