CMP GROUP

อะไรคือค่า BOD และCOD? และต้องค่าเท่าไหร่ ถึงจะบอกได้ว่าเป็นน้ำเสีย 📌เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวัดความสามารถคุณภาพของน้ำที่ใช้บ่งบอกถึงระดับความเน่าเสียของน้ำนิยมใช้ควบคุม น้ำเสียจากโรงงานอุตสาห...

0 likes0 commentsLINE VOOM