Empiregranite

ศาลาแก้ว เป็นที่พักพิงของประชาชนที่เข้ามาใช้สวนหน้ารัฐสภา และใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีสำคัญต่างๆของรัฐสภา รวมถึงประกอบพิธีทางศาสนาที่ได้จัดขึ้นตามประเพณี ศาลาแก้วนี้ถูกออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมไท...

0 likes0 commentsLINE VOOM