นิเทศธุรกิจบัณฑิตย์

Friends 963

คณะนิเทศศาสตร์ DPU

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชีSee more

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดสอน ปริญญาตรี สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล ปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://commarts.dpu.ac.th/ โทร.02-954-7300 ต่อ 300, 301

Country or region: Unspecified