Living Site Museum

Living Site Museum

@xck1104rFriends 118

Timeline

สิ่งที่เราตั้งใจและอยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่รอบโรงงานหลวงฯ ของเรา มากกว่าการสรรเสริญในหลวงรัชกาลที่ ๙ นั่นคือ... การนำหลักปรัชญา คำสอนของท่าน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้จริง "เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียน มาร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในห้องเรียนที่ไม ...See More
ศาสตร์พระราชาที่มีชีวิต... "ห้องเรียนชุมชน" www.youtube.com มาร่วมเรียนรู้และสานต่องานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับพวกเราที่นี่... พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) #ศาสตร์พระราชาที่มีชีวิต Fanpage : https://www.facebook.com/firstroyalfactory Website : www.firstroyalfactory.or.th/
See More
Top