มจร.โคราช

Friends 1,946

รับสมัครนิสิตใหม่'63

ข้อมูลบัญชี

รับสมัครนิสิตใหม่ 2560 - ระดับปริญญาตรี 5 สาขา 1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 2. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 5. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ - ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 2. สาขาวิชาปรัชญา - ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตร 1 ปี 1. ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 2. ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

Mixed media feedSee more

สนใจสมัครเรียน!!See more

สมัครเรียนปริญญาตรี

200 -.

สมัครเรียนปริญญาโท

300-.

งาน

รับสมัครนิสิตใหม่ 2560 - ระดับปริญญาตรี 5 สาขา 1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 2. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 5. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ - ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 2. สาขาวิชาปรัชญา - ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตร 1 ปี 1. ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 2. ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

Country or region: Unspecified