Tanyarin Decoration

เมื่อตกแต่งร้าน Jewellery ดังนั้น ผนัง ประตูและ Furniture จะต้องเรียบแต่หรูเคียงคู่เครื่องประดับด้วย โดยครั้งนี้ Tanyarin ใช้ Armourcoat "Koncrete" จากฝั่งอังกฤษมาฉาบตกแต่งภายในร้านทั้งหมด ขอบคุณนะ...

0 likes0 commentsLINE VOOM